Spotkanie / Wydarzenia

I Forum organizacji pozarządowych Miasta i Gminy Skawina

Bądźmy jak trzmiel, który lata, bo nie wie, że nie powinien! Takie zaskakujące hasło przyświecało pierwszemu spotkaniu organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina. Skąd ten trzmiel? „Przeprowadzono kiedyś w Stanach Zjednoczonych badania naukowe, które udowodniły, że powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilkakrotnie za mała, aby mógł on latać. W każdym razie jemu to nie przeszkadza i lata! I ta właśnie myśl powinna przyświecać wszystkim naszym działaniom na rzecz lokalnego środowiska. Nie powinniśmy zważać na przeszkody, a niestrudzenie próbować rozwiązywać problemy, podejmować nowe wyzwania, uparcie dążyć do zrealizowania wyznaczonych celów.
13 października Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu, Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa oraz Stowarzyszenie Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina zorganizowało w Woli Radziszowskiej I Forum Organizacji Pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. W spotkaniu uczestniczyło 58 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz goście zaproszeni, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, Sekretarz Gminy Ewa Strzałka oraz Asystent Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu Tomasz Stawowy. Spotkanie odbyło się pod hasłem „jak lepiej współpracować lokalnie?” Celem spotkania było wzajemne poznanie się, prezentacja kierunków prowadzonych działań oraz wymiana doświadczeń i diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie 12 marca 2010 r. wprowadza istotne zmiany w zakresie współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym. Dlatego ważnym punktem dyskusji było omówienie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Skawina. Wypracowanie skutecznego systemu współpracy nie jest łatwe ale na pewno jest to trud który należy podjąć.

Najistotniejsze zmiany to:

· rozszerzenie katalogu zadań pożytku publicznego,
· wprowadzenie zmian w zasadach ogłaszania i rozstrzygania konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz wprowadzenie tzw. trybu „małych zleceń”,
· stworzono możliwość powoływania przez samorząd na wniosek organizacji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
· wprowadzono instrument współpracy lokalnej jakim jest inicjatywa lokalna,
· wzmocniono wzajemne relacje samorządu i organizacji lokalnych na polu realizacji zadań publicznych,

Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja nad przygotowanym z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa oraz Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina wnioskiem o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wniosek został zaadresowany do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera. Jako Inicjatorzy podkreśliliśmy w uzasadnieniu, że działanie Rady przyczyni się do pogłębienia partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem Skawiny a organizacjami pozarządowymi. Warto aby szanse jaką daje nowelizacja ustawy wykorzystał III sektor. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli OPP oraz przedstawicieli Burmistrza i Rady Miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. Po burzliwej dyskusji, pod wnioskiem podpisało się 15 organizacji biorących udział w forum. Wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie dyskusji dotyczyły uchwały, w której Rada Miejska Gminy Skawina określi tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Skawina. To jednak będzie tematem dyskusji w trakcie konsultacji dotyczących w/w uchwały. Spotkanie w Woli Radziszowskiej pokazało jak ważną sprawą są takie wspólne debaty organizacji pozarządowych. Na zakończenie spotkania Wiceprezes LGD Blisko Krakowa Daniel Wrzoszczyk, podsumowując spotkanie zaakcentował, że w Gminie Skawina współpraca NGOsów z samorządem jest najlepiej zorganizowana z pośród wszystkich gmin skupionych w LGD. Warto aby to zielone światło dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zostało wykorzystane przez nasze organizacje. Mamy nadzieję, że spotkanie w Woli Radziszowskiej będzie początkiem trwałej współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy.

Halina Buchowska

Dodaj komentarz