Regulamin zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu

§ l.

 1. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz niniejszego regulaminu.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia w tym Zarządu jest Wola Radziszowska Gmina Skawina.
 3. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 2.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 3.

 1. Zarząd liczy 11 osób.
 2. Zarząd wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje WalneZgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Najbliższe Walne Zgromadzenie – regulaminowe lub zwołane w tym celu Walne nadzwyczajne zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany Zarządu.
 5. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes sekretarz, skarbnik i pozostali członkowie zarządu.
 6. Wyboru Prezesa, 3 Wiceprezesów oraz Skarbnika i sekretarza dokonują członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 4.

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro, którym kieruje Dyrektor.

§ 5.

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia orazzawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu. W sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa Zarządu i skarbnika.
 2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników prowadzących sprawy Stowarzyszenia w granicach swego umocowania statutowego.

§ 6.

 1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
 2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, członek Zarządu i inne określone przez Zarząd.

§ 7.

Do zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. realizacja programów i celów Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenie Członków,
 7. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwałi innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 8. opracowywanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków,
 9. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 10. opracowywanie projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich,
 11. opracowanie projektów regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 12. opracowywanie Lokalnego Planu Rozwoju,
 13. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura na wniosek Dyrektora,
 14. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
 15. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 16. opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizacje celów z innych programów pomocowych,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
 18. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami innych organizacji,
 19. powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,
 20. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego ZgromadzeniaCzłonków i regulaminów,
 21. wykonywanie zaleceń pokontrolnych – organu przeprowadzającego kontrolę,
 22. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 23. przedkładanie corocznie Walnemu Zgromadzeniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz planu działań Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

§ 8.

Do głównych kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. W sprawach członkowskich:
  2. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
  3. przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w statucie,
  4. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  5. składanie informacji Walnemu Zgromadzeniu Członków o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia,
  6. występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.
  7. W sprawach Walnego Zgromadzenia Członków:
   1. zwoływanie Walnych Zgromadzenia Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,
    b. przygotowanie organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
    c. przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zgromadzenia, a w szczególności w kwestiach:

    • zmian w statucie Stowarzyszenia,
    • postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
    • przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
    • wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,
    • opracowania regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zgromadzenia Członków
    • proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
   2. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.
  8. w sprawach majątkowych:
   1. pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia,
   2. organizowanie długoterminowych funduszy celowych i zarządzanie nimi.

§ 9.

 1. Zebrania Zarządu zwołuje oraz prowadzi Prezes bądź osoba przez niego upoważniona.
 2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół w księdze protokołów. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu i sekretarz.
 2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą telefaksu lub sieci Internet bądź ustalenia korespondencyjnego.

§ 12.

 1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
 3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
 4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 13.

 1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
 2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. l, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.
 3. Sprawy konfliktowe nierozwiązane winno rozpatrzyć Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14.

 1. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia oraz osób prowadzących sprawy Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania, oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
 2. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 15.

 1. Majątek Stowarzyszenia jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat terminowych i w papierach wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem obligacji Skarbu Państwa.
  Przy lokacie wolnych środków finansowych stowarzyszenia lub tworzonych funduszy celowych Stowarzyszenia winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie pewność lokaty przed jej dochodowością.
 2. Podstawowe konto bankowe Zarząd otwiera w Banku i za pośrednictwem tego Banku przeprowadzane są różne – prawem przypisane – operacje finansowe.

§ 14.

Procedura składania wniosków, skarg i próśb do Zarządu:

 1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej na ręce Zarządu.
 2. Zarząd winien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku, skargi lub prośby.
 3. Odwołania od uchwał zarządu wniesione przez członków stowarzyszenia Zarząd przedstawia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 16.

 1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.
 2. Regulamin jest w korelacji z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi aktualnych potrzeb Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Projekt Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd w dniu 23.01.2009 roku.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem kontrasygnaty Walnego Zgromadzenia Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.