Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Miłośników Doliny Cedronu z siedzibą w Woli Radziszowskiej

Zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 5/2011 z dnia 27 marca 2011 roku


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych doliny rzeki Cedron.

§ 3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wola Radziszowska.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia.

§ 7.

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 2. O przystąpieniu do tych organizacji, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 8.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw księgowo-rachunkowych i innych.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych doliny rzeki Cedron

b) propagowanie idei proekologicznych

c) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego

d) informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego

e) propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii

f) przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska

g) inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska

h) ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych bądź historycznych

i) promocja Mikroregionu i tworzenie sieci współpracy

j) działanie w kierunku poprawy, rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej; wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców Mikroregionu

k) krzewienie wiedzy o tradycji i historii Mikroregionu

l) inicjowanie oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych;

m) Promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt
i działalnością proekologiczną

n) Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające
rozwój demokracji

o) Ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień

p) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży

q) Wspieranie rodzin i instytucji edukacyjnych w zakresie opieki i rozwoju dzieci i młodzieży

r) Promocja i organizacja wolontariatu

s) Działania w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej

t) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

§ 9.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi jednostkami i instytucjami, a także podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania związane z ochroną środowiska

b) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

c) prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej

d) organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów

e) opracowywanie i wydawanie informatorów, katalogów, folderów i innych materiałów promujących Mikroregion

f) promowanie ideałów Stowarzyszenia przez media

g) prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw

h) podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego (a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi), kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

i) podejmowanie działań na rzecz energetyki odnawialnej, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki oraz zagospodarowania i redukcji odpadów

j) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych

k) opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej

l) przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej

m) współpracę z innymi stowarzyszeniami, a także fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową

n) podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów statutowych

o) prowadzenie informacji turystycznej oraz gromadzenie danych o Mikroregionie

p) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i reklamowej

q) prowadzenie instytucjonalnych form wspierania rodziny w zakresie opieki, edukacji i profilaktyki

r) integrowanie różnych grup środowiskowych w społeczeństwach lokalnych

s) organizowanie różnych form pomocy, w tym charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym rodzin zastępczych

t) prowadzenie ośrodków informacyjnych, szkoleniowych i doradczych obejmujących zakres określony w celach statutowych

u) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów i prelekcji

v) udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych.


ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 12.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie wraz ze zobowiązaniem się do przestrzegania zapisów niniejszego statutu.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu i powiadomieniu zainteresowanego.

§ 13.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu oświadczenia woli przed Zarządem Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

§ 14.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo 10 członków Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

§ 16.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) uczestnictwa w walnych zgromadzeniach członków,

d) regularnie opłacać składki.

§ 17.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20.

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 23.

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje

§ 24.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 25.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Dla ważności podjętych uchwał – w Walnym Zgromadzeniu Członków, w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania; a w drugim terminie, który wyznacza się o kwadrans później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 26.

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian Statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) ustalanie okresu składkowego i wysokości składek członkowskich,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 27.

Zmiana Statutu, odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczących Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, członków Zarządu, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów.

§ 28.

Każdemu członkowi na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje jeden głos.

§ 29.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 11 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera, spomiędzy siebie, Prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 30.

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 32.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) kontrola, przynajmniej raz w roku, stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

d) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

f) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 33.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuje w drodze wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 34.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 35.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu; w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa Zarządu i skarbnika.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów.

§ 37.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 38.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.