Cele

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu jest organizacją niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk. Naszym głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego, twórczego, samo-organizującego się społeczeństwa.

Cele Stowarzyszenia zawarte w statucie to:

 • ochrona wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych doliny rzeki Cedron,
 • propagowanie idei proekologicznych,
 • wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego,
 • informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
 • propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
 • przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska,
 • inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,
 • kulturowych bądź historycznych, ochrona obiektów i zespołów cennych ze względów przyrodniczych,
 • promocja Mikroregionu i tworzenie sieci współpracy,
 • działanie w kierunku poprawy, rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej; wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców Mikroregionu,
 • krzewienie wiedzy o tradycji i historii Mikroregionu,
 • inicjowanie oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Powyższe cele chcemy realizować głównie poprzez:

 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi jednostkami i instytucjami, a także podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania związane z ochroną środowiska,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych,
 • prowadzenie informacji turystycznej oraz gromadzenie danych o Mikroregionie.