Artykuły

Skójka a człowiek

Niespełna rok temu, zostaliśmy jako stowarzyszenie zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach zorganizowanych przez dyrekcje RDOŚ w celu przekazania wiedzy na temat funkcjonowania obszarów Natura 2000 Cedron .
Podczas spotkań eksperci przyrodnicy przedstawiali nam wyniki przeprowadzonych badań,  ichtiologicznych i botanicznych. Została też przeprowadzona dyskusja na temat olbrzymiej wartości zasobów obszaru 2000 Cedron, jak również możliwości poszerzenia obszaru do ujścia rzeki Skawinki, w celu ochrony wartościowych i ginących gatunków zwierząt i roślin.
Zachwyt specjalistów z wyników swoich badań na temat odbudowy zasobów flory i fauny, na istniejącym obszarze Natura 2000, jak i  na obszarze, o który proponuje się powiększyć, został zakłócony zgłaszanymi obawami mieszkańców terenów zalewowych miejscowości Przytkowice Podolany Wola Radziszowska .
Mieszkańcy w/w terenów przypominają że założeniem sieci  Natura 2000 jest dążeniem do harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody że brany jest pod uwagę nie tylko aspekt przyrodniczy, ale również interes człowieka.
Analizując raport jak  i plan działań ochronnych  uważam ze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapomniała  o człowieku, którego interes został zmarginalizowany pominięty wręcz.  Rzeka ta jest zbawienna dla lasów łęgowych i skójki gruboskorupowej, a jest utrapieniem  dla mieszkańców.
Rzeka ta to niszczycielski żywioł nie tylko niszczy dorobek  mieszkańców sąsiadujących z rzeka, lecz również infrastrukturę. Odczuwają to urzędy gmin zmuszane do napraw popowodziowych.
Rozszerzenie Natury 2000 Cedron w tym stadium koryta rzecznego to katastrofa dla gminy i dla mieszkańców, gdyż zgodnie z Dz.U. 2021.1098 art 33, zabrania się podejmowania działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt.
Te obawy zostały poparte przez przedstawicieli wód polskich, dodatkowo zwróciła pani przedstawiciel wód że jeden z punktów projektu RDOŚ zabrania budowy przegród na rzece co uniemożliwiało by wybudowanie planowanego  zbiornika polderu  w miejscowości  Przytkowice.
Na te uwagi przedstawiciel RDOś-u zadeklarował zmianę punktu, który uwzględnia uwagi mieszkańców.
Podkreślam Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedron nie jest przeciwne Naturze 2000, lecz popieramy harmonie we współistnieniu przyrody i człowieka ze wskazaniem na człowieka.
Do końca miesiąca wywieszony jest w urzędzie miasta projekt RDOŚ-u, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi odnośnie rozszerzenia Natury 2000  na teren Woli Radziszowskiej i Radziszowa zapraszamy do wyrażenia swojej opinii na temat rozszerzenia Natury 2000 w uwagach do projektu.
Bogusław Marek

Dodaj komentarz