Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu zaprasza wszystkich członków  do udziału w sprawozdawczo –wyborczym Walnym Zgromadzeniu członków.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 21 października 2016 r.  w siedzibie Stowarzyszenia  w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej 590o godzinie 8.00.  W przypadku braku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się na 21 października  2016 roku na godzinę 18.15.

Prezes Stowarzyszenia

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członkó Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu w dniu 21 października 2016 roku.

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 2. Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia (funkcja sekretarza)
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego zgromadzenia
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia
 8. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej
 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia w/w sprawozdań
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji rewizyjnej
 11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
 12. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 13. Dyskusja
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

– Zapaszamy –

Dodaj komentarz