PROJEKT V/2017

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu w wyniku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przystąpiło do realizacji zadania pn. „Edukacja o zagrożeniach lokalnego ekosystemu i propagowanie komunikacji rowerowej w Woli Radziszowskiej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach Programu Edukacja ekologiczna) oraz Gminy Skawina (w ramach Funduszu wkładu własnego).

 1. Konkurs „Do szkoły zawsze rowerem”

W  dniach  15.05. – 02.06.17  w  szkole  w  Woli  Radziszowskiej  odbył  się konkurs „Do  szkoły  zawsze  rowerem”. W  konkursie wzięło udział 30 uczniów  z  klas IV –VI.  Cel  akcji to zachęcenie dzieci i młodzież do przyjazdu do  szkoły  rowerem  i  rezygnacja  z  podwożenia  samochodem. W ramach konkursu utworzono regulamin uczestnictwa i zasady przyznawania punktów za przyjazd do szkoły rowerem. Po konsultacji z Dyrektorem ZPO w Woli Radziszowskiej postanowiono iż uczestnikami konkursu mogą być dzieci które posiadają kartę rowerową lub których rodzice oświadczą ze biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły. Ogłoszenie o konkursie i zasady uczestnictwa zostały umieszczone na stronie internetowej ZPO w Woli Radziszowskiej a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu i facebooku Stowarzyszenia. Informacja o planowanym konkursie została również przekazana bezpośrednio rodzicom a także zostały wygłoszone przez proboszcza parafii w Woli Radziszowskiej w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie konkursu. Na terenie Woli Radziszowskiej umieszczono również kilka plakatów na tablicach ogłoszeń.

W trakcie realizacji konkursu Pani Halina Nowak – koordynator konkursu codziennie weryfikowała ilość dzieci która uczestniczyła w konkursie i przyznawała punkty które po zakończeniu konkursu w czerwcu 2017r. zostały zsumowane i ułożone w listę rankingową. Największą ilość punktów otrzymało 8 osób którym wręczono nagrody – zgodnie z potwierdzeniem odebrania nagród stanowiącym załącznik do Sprawozdania. Uroczyste wręczenie nagród – mikroskopów oraz lornetek nastąpiło w dniu 22.06.2017r. na terenie ZPO w Woli Radziszowskiej. W związku z faktem że pozostali uczestnicy również wykazywali się znaczną aktywnością w korzystaniu z roweru i zdobyli nieznaczną ilość punktów mniejszą od zwycięzców pozyskano drobne gadżety promocyjne z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (np. kodeksy rowerowe dla dzieci, materiały odblaskowe) oraz postanowiono zakupić dyplomy, które wręczono wszystkim uczestnikom konkursu oraz klasom (wzory dyplomów stanowią załącznik do sprawozdania). Dla klasy wykazującej się najwyższą frekwencją zostały ufundowane dedykowane stojaki rowerowe, które umieszczono na terenie ZPO w Woli Radziszowskiej.

 1. Warsztaty dla przedszkolaków „Nasz ekosystem”

Warsztaty zrealizowane przez Panią Jolantę Zawada, trwające 30 godzin w okresie od 26.06.2017r. do 30.06.2017r. i wynikające z niego zadania miały na celu ukazanie różnych ekosystemów występujących w Woli Radziszowskiej, przedstawienie roli człowieka i jego szkodliwego wpływu na środowisko poprzez nadmierną eksploatację, a także poprzez jego zanieczyszczanie, na przykład „dzikie wysypiska”, brak odpowiedzialności za czyste wody czy też wypalanie traw.

Przystępując do realizacji warsztatów dzieci zupełnie nie spodziewały się, że w naszej miejscowości występują tak różne ekosystemy. Dzień po dniu odkrywały piękno i bioróżnorodność każdego z nich.

 • W pierwszym dniu poznały różne ekosystemy występujące w Woli Radziszowskiej (łąka, las, staw, rzeka) – poznały ich charakterystyczne cechy oraz występującą w nich faunę i florę
 • Dzień drugi – to totalna fascynacja ekosystemem łąki i jej mieszkańców. Właśnie w tym kontekście dowiedziały się, dlaczego nie należy wypalać traw. Podczas zabawy edukacyjnej, gdzie same były zwierzątkami żyjącymi w ekosystemie łąkowym, bardzo przeżyły groźną sytuację związaną z palącą się trawą
 • Trzeci dzień był poświęcony wodnym ekosystemom – rzece Cedronce i stawom. Prowadzono zabawy badawcze ukazujące czystość wody, sami konstruowały filtr wodny z wykorzystaniem różnych materiałów: butelki, lejka, bibułki filtracyjnej, piasku, kamieni – filtr posłużył do badanie czystości wody w rzece. Ponadto dowiedziały się o występowaniu w systemie rzecznym w Woli Radziszowskiej unikatowego gatunku małża o nazwie skójka gruboskorupowa. On też potrzebuje do życia czystej wody, tak samo jak ludzie.
 • W czwartym dniu realizowanych zadań poznały ekosystem leśny – a więc rozpoznawały rodzaje występujących drzew po korze i liściach, dowiedzieliśmy się, że las ma budowę piętrową (ściółka leśna, runo leśne, podszyt i korony drzew), poznaliśmy też łańcuchy pokarmowe występujące w tym ekosystemie, znamy też pojęcia: „producenci”, „konsumenci” i „reducenci”; wiemy też, na czym polega ich rola w ekosystemie
 • Ostatni dzień warsztatowych zajęć był odkrywaniem bioróżnorodności występowania roślin w różnych ekosystemach naszej miejscowości w kontekście „dzikiej kuchni”. I tak wspólnie z nazbieranych ziół i roślin przygotowywały napary i herbatki z: liści pokrzywy, kwiatu lipy i rumianku oraz liści pokrzywy. Na koniec zaś był lodowy deser z musem z leśnych poziomek, malin i mięty.

Po zrealizowaniu warsztatów przygotowano projekty informacji do umieszczenia na tablicach informujących o ekosystemach w Woli Radziszowskiej z wykorzystaniem zdjęć z zrealizowanych warsztatów. W ramach zadania sfinansowano wykonanie i montaż trzech tablic na terenie należącym do Gminy Skawina. Lokalizacje tablic na terenie Woli Radziszowskiej wskazuje mapa stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania. Szczegółową treść tablic w wersji elektronicznej oraz dokumentację fotograficzną dołączono do Sprawozdania.

Za koordynację realizacji zadania był odpowiedzialny Grzegorz Horwacik.

 1. Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej „Nasz ekosystem”

Warsztaty trwające 30 godzin były realizowane w okresie od 01.06.2017r. do 30.06.2017r. zostały zrealizowane przez Panią Krystynę Olejniczak.

Podczas realizacji warsztatów z dziećmi:

 • zrealizowano grę edukacyjną „Do czego potrzebne są drzewa” oraz pogadankę na temat znaczenia drzew w przyrodzie
 • obserwano brzegi rzeki oraz zwrócono uwagę na zanieczyszczenia i śmieci znajdujące się w rzece
 • przeprowadzono zabawę edukacyjno-ruchowa związaną z tematem bioróżnorodności i wypalania traw oraz zabawę edukacyjną z lupą „Mikrokosmos”.
 • ukazano dzieciom etapy zarastania stawu. Omówiono gatunki roślin i zwierząt związanych z środowiskiem wodnym. Zwrócono uwagę na bioróżnorodność w kontekście porównania zbiorników naturalnych – staw przy młynie oraz sztucznych – staw przy Kościele Zmartwychwstańców
 • wprowadzenie pojęcie „Obszar Natura 2000”. Omówiono wygląd, biologię, występowania Skójki gruboskorupowej (Unio crassus), gatunku objętego ochroną i stwierdzonego w Cedronie
 • zrealizowano wycieczkę do lasu: obserwacje, omówienie pięter lasu, rozpoznawanie gatunków drzew
 • zrobiono napary ze świeżej pokrzywy, rumianku, lipy, dziurawca i mięty. Degustowano syropy z młodych pędów sosny, mięty.

 

Po zrealizowaniu warsztatów przygotowano projekty informacji do umieszczenia na tablicach informujących o ekosystemach w Woli Radziszowskiej z wykorzystaniem zdjęć z zrealizowanych warsztatów. W ramach zadania sfinansowano wykonanie i montaż tablic na terenie należącym do Gminy Skawina.

Pozdrawiam.

Grzesiek Horwacik

.