PROJEKT V/2017

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu w wyniku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przystępuje do realizacji zadania pn. „Edukacja o zagrożeniach lokalnego ekosystemu i propagowanie komunikacji rowerowej w Woli Radziszowskiej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach Programu Edukacja ekologiczna) oraz Gminy Skawina (w ramach Funduszu wkładu własnego).

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania: 1. konkurs „Do szkoły zawsze rowerem” w ramach którego dzieci będą zachęcane do przyjazdu do szkoły rowerem zamiast podwożenia samochodem przez rodziców. Zachętą będą nagrody które będą „ekologiczne” nagrody indywidualne jak i zespołowe (dla klasy w której uczniowie najczęściej w wyznaczonym terminie (ok. 3 tygodnie) będą przyjeżdżać do szkoły na rowerze). Pośrednio dzieci jak i rodzice zwrócą uwagę na stan powietrza i chętniej podejmą działania zmierzające do poprawy jego stanu. Nagrody będą służyły zwycięzcom poznawać lokalny ekosystem. Lepsze jego zrozumienie oznacza większą świadomość i wrażliwość o stan środowiska (segregowanie a nie spalanie śmieci, oszczędzanie wody). 2. warsztaty „Nasz ekosystem” dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej najpierw ukażą rolę człowieka w ekosystemie i jego szkodliwy wpływ poprzez nadmierną jego eksploatację i przede wszystkim zanieczyszczanie poprzez „dzikie wysypiska” (poprzez brak segregowania odpadów), spalanie odpadów lub paliw kopalnych, zanieczyszczanie wód (brak kanalizacji). Uczniowie wykonają następnie prezentacje na planszach występujących w Woli Radziszowskiej ekosystemów, ich zagrożeń zniszczenia przez człowieka ale i sposobów ich ratowania. Zostaną one umieszczone w gablotach / tablicach które zostaną zamontowane na terenie miejscowości.

Informacje o działaniach znajdują się również na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej: https://zpo-wr500.edupage.org/

Cele realizacji zadania to: 1. Promocja i aktywna mobilizacja dzieci do korzystania z roweru jako ekologicznego środka transportu. 2. Zapoznanie dzieci z lokalnymi skarbami przyrody (ekosystemami) na terenie miejscowości w której mieszkają oraz zagrożeniami które generuje człowiek. 3. Zdobycie przez dzieci wiedzy w zakresie lokalnych zanieczyszczeń powietrza (SMOG – spalanie śmieci i wypalanie traw), gleby („dzikie wysypiska”) i wody (brak kanalizacji).

Wartość realizowanego zadania to 16 000 zł z czego: 9 500 zł stanowi dotacja WFOŚiGW w Krakowie, 6 000 zł dotacja Gminy Skawina i 500 zł wkładu własnego Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu w formie pracy wolontariusza.