Artykuły / Beskidzka Droga Integracyjna / Informacje

Dlaczego prezentacja nowych wariantów przebiegu BDI nie dla wszystkich mieszkańców Woli Radziszowskiej?

W dniu 23.11.2010r. zostały zorganizowane konsultacje społeczne dotyczące nowych rozwiązań projektowych przedsięwzięcia Beskidzka Droga Integracyjna – BDI. Były to wspólne konsultacje dla mieszkańców gmin Skawina, Sułkowice i Myślenice. Gminę Skawina reprezentowali Burmistrzowie Miasta i Gminy Adam Najder i Stanisław Żak oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu Halina Buchowska z sołtysem Woli Radziszowskiej Witoldem Grabcem i liczną grupą mieszkańców naszej miejscowości. Proponowany przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA i przedstawiony na mapie wariant I- BDI uderza w najbardziej zwartą i zabudowaną część wsi Woli Radziszowskiej – Kapelankę. Przeprowadzenie tej drogi w zaprojektowanej wersji jest w rzeczywistości zagładą tej części Woli Radziszowskiej, tymczasem dokument STEŚ II nawet nie wymienia mieszkańców Woli Radziszowskiej, (dla biura projektowego ta wieś w ogóle nie istnieje jako strona w/w przedmiocie sprawy), traktując Kapelankę jako odrębną miejscowość znacznie oddaloną od Woli Radziszowskiej. Projektowana BDI będzie miała bardzo istotny wpływ na życie mieszkańców Woli Radziszowskiej w całej Dolinie Cedronu. Projektant przygotowując warianty zbyt zawęża wpływy tej inwestycji na otoczenie ignorując całkowicie znaczenie wpływów skumulowanych, których działanie odczujemy wszyscy. Wskazanie Szkoły Podstawowej w Krzywaczce (Gmina Sułkowice), jako miejsca wspólnych konsultacji jest dla nas nie do przyjęcia, tak zorganizowane konsultacje uniemożliwiły mieszkańcom właściwe zapoznanie z nowymi zaprojektowanymi wariantami BDI. Wyznaczone miejsce konsultacji społecznych dla mieszkańców Gminy Skawina w Krzywaczce podważa i wypacza sens idei konsultacji społecznych rozumianych jako forma działań i przekazywanie informacji pomiędzy inwestorem a członkami lokalnych społeczności, których dotyczy projektowana inwestycja. Miejsce konsultacji powinno być dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. Dlatego uważamy, że Dokument STEŚ II powinien być rzetelnie i wiarygodnie przedstawiony wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Woli Radziszowskiej. W związku z zaistniałą sytuacją Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu wraz z sołtysem Woli Radziszowskiej, skierowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, o zajecie stanowiska w sprawie odmowy zorganizowania dodatkowych konsultacji dla mieszkańców Woli Radziszowskiej w miejscu umożliwiającym udział wszystkim zainteresowanym stronom tj. w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej. Pismo zostanie przekazane do wiadomości GDDKiA w Krakowie, TRANSPROJEKTU Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów, Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera, Posłów na Sejm RP Jacka Krupę i Andrzeja Adamczyka.

Jako załącznik zostanie dołączona lista osób, które są stronami w przedmiotowej sprawie, a którym uniemożliwiono zapoznanie się z dokumentacją projektową nowych rozwiązań projektowych BDI. Podpisy na listach będą zbierane po wszystkich Mszach Świętych, w sobotę i niedzielę tj. w dniu 27.11 i 28.11.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu
Halina Buchowska

Dodaj komentarz