Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz § 25 ust. 4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, z prawdziwą przyjemnością zaprasza wszystkich Członków do udziału w II Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, inaugurującym kolejny rok działalności Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 25 kwietnia 2010r. w siedzibie Stowarzyszenia w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej w:

 1. I terminie – o godz. 17.00, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych;
 2. II terminie – o godz. 17.15, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
 2. Wybór Sekretarza Zebrania, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad II Walnego Zgromadzenia.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu za rok 2009 oraz podjęcie uchwały nr 1/WZC/2010 w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu za rok 2009 oraz podjęcie uchwały nr 2/WZC/2010 w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu za rok 2009 z wnioskiem absolutoryjnym oraz podjęcie uchwały nr 3/WZC/2010 w sprawie przyjęcia w/w sprawozdania.
 9. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz podjęcie uchwały nr 4/WZC/2010 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały nr 5/WZC/2010 w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
 11. Podjęcie uchwały nr 6/WZC/2010 w sprawie uzupełnienia składu Członków Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Przerwa na ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
 13. Podjęcie uchwały nr 7/WZC/2010 w sprawie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 14. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd projektu planu pracy Stowarzyszenia na rok 2010 oraz podjęcie uchwały nr 8/WZC/2010 w sprawie planu pracy SMDC na rok 2010.
 15. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd projektu uchwały nr 9/WZC/2010 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2010 oraz podjęcie w/w uchwały.
 16. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd projektu budżetu na rok 2010 oraz podjęcie uchwały budżetowej nr 10/WZC/2010.
 17. Podjęcie uchwały nr 11/WZC/2010 w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w roku 2009 z nadwyżki 2008r.
 18. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działań podjętych w roku 2009 w związku z trwającym procesem projektowania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
 19. Omówienie spraw bieżących.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 22. Zamknięcie obrad.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu
Halina Buchowska

Dodaj komentarz