Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
Członek Ogólnopolskiej
Koalicji na Rzecz Środowiska
Wola Radziszowska

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz § 25 ust. 4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, z prawdziwą przyjemnością zaprasza wszystkich Członków do udziału w I Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, inaugurującym działalność Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie odbędzie się 22 marca 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej w:

 1. I terminie – godz. 9.15, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych;
 2. II terminie – godz. 9.30, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego proponowanego porządku obrad I Walnego Zgromadzenia.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Zarządu Stowarzyszenia wybranego 22.10.2008 r.
 7. Przedstawienie przez członków Komitetu Założycielskiego informacji o pracach organizacyjnych i technicznych związanych z założeniem Stowarzyszenia, przedstawienie dokumentów związanych z rejestracją Stowarzyszenia.
 8. Przedstawienie projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 1/WZC/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu WZC.
 9. Przedstawienie projektu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 2/WZC/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu.
 10. Przedstawienie projektu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 3/WZC/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 4/WZC/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 5/WZC/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu oraz podjęcie uchwały nr 6/WZC/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 14. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz podjęcie uchwały nr 7/WZC/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.
 15. Przedstawienie kandydatur na członków honorowych Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały nr 8/WZC/2009 w sprawie nadania tytułu „Członka Honorowego” Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
 16. Przedstawienie propozycji Zarządu na temat wysokości składek członkowskich oraz podjęcie uchwały nr 9/WZC/2009 w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia na rok 2009.
 17. Przedstawienie przygotowanego przez Zarząd projektu budżetu na roku 2009 oraz podjęcie uchwały budżetowej nr 10/WZC/2009 .
 18. Przedstawienie kierunku i programu działań do końca roku 2009. Podjęcie uchwały nr 11/WZC/2009 w sprawie planu działań na rok 2009.
 19. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działań podjętych w związku z trwającym procesem projektowania Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
 20. Dyskusja nad tematami zawartymi w w/w punktach porządku obrad.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Rozpatrzenie wolnych wniosków.
 23. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd
Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu
Prezes Halina Buchowska

Prosimy o zapoznanie się z projektami Regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia Członków dostępnymi na stronie www.dolinacedronu.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia w Woli Radziszowskiej 590.

Dodaj komentarz